www.NSOZ.sk
(zdroj)


7158
7159
7160 zmluvu o zriadení nového záložného práva vzťahujúcom sa k zálohu v rozsahu prevyšujúcom pôvodne zabezpečenú pohľadávku. Túto dohodu sú zmluvné strany povinné registrovať vo verejnom zozname, ak tento zákon neustanovuje inak; ust. § 225 tejto časti zákona tým nie je dotknuté.
7164
§ 199
Ak záložná zmluva neurčuje hodnotu zabezpečenej pohľadávky, určí sa v zmluve najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje.
7167
má názor:  

§ 200
Záloh môže byť v záložnej zmluve určený jednotlivo alebo podľa množstva a druhu alebo iným spôsobom tak, aby bolo možné kedykoľvek počas trvania záložného práva záloh určiť; zálohom môže byť aj súbor vecí, podnik, jeho časť a iná hromadná vec.
7171
§ 201
Založenie cudzej veci
7173 (1) Cudziu vec môže záložca dať ako záloh len so súhlasom jej vlastníka s výnimkou, ak záložca zriaďuje záložné právo k veci, ktorú s prihliadnutím na všetky okolnosti v čase uzavretia záložnej zmluvy nadobudne do vlastníctva.
7176 (2) Ak záložca poskytne ako záloh cudziu hnuteľnú vec bez súhlasu jej vlastníka, vznikne