www.NSOZ.sk
(zdroj)


7186
7187
7188 (2) Ak je založená pohľadávka, vzťahuje sa záložné právo na každé právo, ktorým je táto pohľadávka zabezpečená.
7190
7191
§ 203
(1) Ak je zálohom hromadná vec, vzťahuje sa záložné právo na všetky jednotlivé veci, ktoré tvoria hromadnú vec. Záložné právo sa vzťahuje na každú jednotlivú vec, ktorá k hromadnej veci pribudne a zanikne ku každej veci, ktorá sa od hromadnej veci odlúči.
7195
má názor:  

(2) Neplatné sú záložné zmluvy, ktoré počas trvania záložného práva k hromadnej veci zriadia samostatné záložné právo k jednotlivej veci patriacej k zálohu. Ak vzniklo jednotlivé záložné právo k veci, ktorá tvorí hromadnú vec skôr, ako sa táto vec stala súčasťou hromadnej veci alebo než bola hromadná vec založená ako celok, použijú sa ustanovenia o poradí záložného práva.
7200
§ 204
Neplatné dohody
7202 (1) Neplatné sú dohody, podľa ktorých sa záložný veriteľ po splatnosti zabezpečenej pohľadávky nebude domáhať uspokojenia zo zálohu.
7204 (2) Pokiaľ zabezpečená pohľadávka nie je splatná, je neplatná dohoda, podľa ktorej môže