www.NSOZ.sk
(zdroj)


7195 (2) Neplatné sú záložné zmluvy, ktoré počas trvania záložného práva k hromadnej veci zriadia samostatné záložné právo k jednotlivej veci patriacej k zálohu. Ak vzniklo jednotlivé záložné právo k veci, ktorá tvorí hromadnú vec skôr, ako sa táto vec stala súčasťou hromadnej veci alebo než bola hromadná vec založená ako celok, použijú sa ustanovenia o poradí záložného práva.
7200
§ 204
Neplatné dohody
7202 (1) Neplatné sú dohody, podľa ktorých sa záložný veriteľ po splatnosti zabezpečenej pohľadávky nebude domáhať uspokojenia zo zálohu.
7204
má názor:  

(2) Pokiaľ zabezpečená pohľadávka nie je splatná, je neplatná dohoda, podľa ktorej môže veriteľ speňažiť záloh za ľubovoľnú cenu, alebo že ho môže za ľubovoľnú alebo vopred určenú cenu nadobudnúť do svojho vlastníctva.
7207 (3) Dohoda s obsahom uvedeným v odseku 2, bez ohľadu na to, či bola dojednaná pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky alebo po jej splatnosti, je neplatná, ak záložcom, či záložným dlžníkom je spotrebiteľ; to neplatí ak je spotrebiteľom aj záložný veriteľ.
7210 .
7211
§ 205
Vznik záložného práva k budúcemu zálohu
7213 (1) Záložné právo k veci, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti, alebo ktorá vznikne