www.NSOZ.sk
(zdroj)


7290 plnenia týchto povinností vzniknú záložnému veriteľovi náklady, má právo žiadať od záložcu ich náhradu.
7292 (2) Záložný veriteľ môže záloh užívať, len ak na to dá záložca výslovný súhlas.
7293 (3) Záložný veriteľ, ktorý má záloh u seba, nie je počas doby trvania záložného práva povinný záloh vydať.
7295 (4) Plody a úžitky (výnosy) založenej veci patria záložcovi, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak si ich záložný veriteľ bez súhlasu záložcu ponechá, je povinný hodnotu výnosu započítať do hodnoty pohľadávky voči záložcovi alebo dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu
7299
má názor:  

§ 213
(1) Ak bol záloh odovzdaný do úschovy tretej osobe, nesmie táto osoba záloh užívať alebo umožniť jej užívanie inej osobe, ani ju odovzdať inej osobe. Ak tretia osoba túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobila.
7303 (2) Ak bola vec odovzdaná do užívania tretej osobe bez súhlasu záložného veriteľa, nemá to voči nemu právne účinky. Takýto súhlas sa nevyžaduje, ak sa dohodlo inak.
7305 (3) V prípade poškodenia alebo straty zálohu zodpovedá tretia osoba, ktorej bol záloh odovzdaný, spolu so záložcom spoločne a nerozdielne za škodu, ktorá tým záložnému veriteľovi vznikla.
7308
§ 214