www.NSOZ.sk
(zdroj)


724 práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia správcu vkladov, ktorého pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená. Na vklad, predmetom ktorého je pohľadávka sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky.
727 (4)  Ak právnická osoba nenadobudne právo, ktoré je predmetom vkladu v rozsahu, na ktorý sa vkladateľ zaviazal, je zakladateľ do tohto rozsahu vklad doplatiť.
729 (5)  Po vzniku právnickej osoby je správca vkladu povinný odovzdať vklad bez zbytočného odkladu právnickej osobe. Ak právnická osoba nevznikne, je povinný vrátiť ho tomu, kto ho vložil.
732
733
má názor:  

734
735
Orgány právnickej osoby
§ 72
(1)  Právnická osoba musí mať štatutárny orgán a iné orgány ustanovené zákonom.
738 (2)  Právomoc orgánov ustanoví zákon, a tam, kde to zákon nevylučuje aj zakladateľská listina. Právomoc zverená zákonom určitému orgánu môže byť prenesená na iný orgán iba vtedy, ak to zákon pripúšťa.
741
742
§ 73