www.NSOZ.sk
(zdroj)


726 pohľadávka sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky.
727 (4)  Ak právnická osoba nenadobudne právo, ktoré je predmetom vkladu v rozsahu, na ktorý sa vkladateľ zaviazal, je zakladateľ do tohto rozsahu vklad doplatiť.
729 (5)  Po vzniku právnickej osoby je správca vkladu povinný odovzdať vklad bez zbytočného odkladu právnickej osobe. Ak právnická osoba nevznikne, je povinný vrátiť ho tomu, kto ho vložil.
732
733
734
735
má názor:  

Orgány právnickej osoby
§ 72
(1)  Právnická osoba musí mať štatutárny orgán a iné orgány ustanovené zákonom.
738 (2)  Právomoc orgánov ustanoví zákon, a tam, kde to zákon nevylučuje aj zakladateľská listina. Právomoc zverená zákonom určitému orgánu môže byť prenesená na iný orgán iba vtedy, ak to zákon pripúšťa.
741
742
§ 73
Ak zákon neustanovuje inak, môže byť členom orgánu aj právnická osoba. V orgáne je zastupovaná človekom, ktorý je členom jej štatutárneho orgánu oprávneným konať za túto