www.NSOZ.sk
(zdroj)


7413 zbytočného odkladu po predaji zálohu. Správa obsahuje najmä údaje o predaji zálohu, hodnote výťažku z predaja zálohu, o nákladoch vynaložených na vykonanie záložného práva a o použití výťažku z predaja zálohu. Náklady vynaložené pri výkone záložného práva je záložný veriteľ povinný preukázať.
7417 (2) Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje zabezpečenú pohľadávku s príslušenstvom, je záložný veriteľ povinný vydať záložcovi bez zbytočného odkladu tú časť výťažku z predaja, ktorá prevyšuje zabezpečenú pohľadávku s príslušenstvom po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom záložného práva, ktoré mu vznikli podľa ust. § 216 ods. 2.
7422
má názor:  

(3) Ak bola zabezpečená nepeňažná pohľadávka, záložnému veriteľovi patrí peňažné plnenie vo výške obvyklej ceny pohľadávky v dobe vzniku záložného práva, ak nebolo dohodnuté inak; to platí aj vtedy, ak má príslušenstvo zabezpečenej pohľadávky nepeňažný charakter.
7425 (4) Úhradou zabezpečenej pohľadávky zo zálohu vznikajú záložcovi rovnaké práva akoby dlh splnil sám. Záložca môže od dlžníka žiadať, aby mu uhradil to, čo za neho z titulu záložného práva plnil.
7428
§ 224
Výkon záložného práva v prípade spotrebiteľskej zmluvy
7431 (1) Výkon záložného práva zo spotrebiteľskej záložnej zmluvy možno uskutočniť len formou