www.NSOZ.sk
(zdroj)


7440
7441
§ 225
(1) Ak na zálohu viazne viac záložných práv, určí sa ich poradie podľa doby ich vzniku. Ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, je rozhodujúce poradie ich zápisu vo verejnom zozname počítané podľa času ich zápisu do tohto zoznamu.
7445 (2) Ak je zálohom vec, ku ktorej má záložcovi vzniknúť vlastnícke právo až v budúcnosti, stanoví sa poradie záložných práv podľa času uzavretia záložnej zmluvy; ak sa budúce záložné právo zapisuje do verejného zoznamu, rozhoduje poradie, v ktorom boli podané návrhy na vykonanie zápisu.
7449
má názor:  

(3) Ak vznikne na hnuteľnej veci viac záložných práv a niektoré z nich vznikne odovzdaním veci, na uspokojenie záložných práv pri výkone záložného práva majú prednosť záložné práva zapísané vo verejnom zozname podľa poradia ich zápisu.
7452
7453
§ 226
(1) Ak vznikne na zálohu viac záložných práv, môžu sa záložní veritelia dohodnúť o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie. Taká dohoda nadobúda právne účinky zápisom dohodnutého poradia do verejného zoznamu, ak sa na vznik záložného práva vyžaduje takýto zápis a to na základe žiadosti všetkých záložných veriteľov, ktorí dohodu uzavreli.
7458 (2) Ak má byť dohodou podľa odseku 1 ukrátený na právach záložný veriteľ, ktorý na dohodu