www.NSOZ.sk
(zdroj)


7444 počítané podľa času ich zápisu do tohto zoznamu.
7445 (2) Ak je zálohom vec, ku ktorej má záložcovi vzniknúť vlastnícke právo až v budúcnosti, stanoví sa poradie záložných práv podľa času uzavretia záložnej zmluvy; ak sa budúce záložné právo zapisuje do verejného zoznamu, rozhoduje poradie, v ktorom boli podané návrhy na vykonanie zápisu.
7449 (3) Ak vznikne na hnuteľnej veci viac záložných práv a niektoré z nich vznikne odovzdaním veci, na uspokojenie záložných práv pri výkone záložného práva majú prednosť záložné práva zapísané vo verejnom zozname podľa poradia ich zápisu.
7452
7453
má názor:  

§ 226
(1) Ak vznikne na zálohu viac záložných práv, môžu sa záložní veritelia dohodnúť o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie. Taká dohoda nadobúda právne účinky zápisom dohodnutého poradia do verejného zoznamu, ak sa na vznik záložného práva vyžaduje takýto zápis a to na základe žiadosti všetkých záložných veriteľov, ktorí dohodu uzavreli.
7458 (2) Ak má byť dohodou podľa odseku 1 ukrátený na právach záložný veriteľ, ktorý na dohodu nepristúpil, je táto dohoda voči nemu neúčinná.
7460
§ 227
(1) Záložný veriteľ oznámi začatie výkonu záložného práva aj tým záložným veriteľom, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok z výkonu záložného práva pred