www.NSOZ.sk
(zdroj)


7486 zostane, vydá sa záložcovi.
7487
7488
§ 229
(1) Ak vykoná záložné právo iný záložný veriteľ než prednostný záložný veriteľ, prevádza sa záloh zaťažený záložným právom prednostného záložného veriteľa a ostatných záložných veriteľov, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávky výkonom záložných práv pred záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo. Tento záložný veriteľ je povinný informovať nadobúdateľa zálohu o skutočnosti, že záloh sa prevádza zaťažený ostatnými záložnými právami podľa predchádzajúcej vety.
7495
má názor:  

(2) Záložné práva zapísané v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok výkonom záložných práv za záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo podľa ods. 1 výkonom jeho záložného práva, zanikajú.
7498 (3) Na práva záložných veriteľov, ktorých záložné práva nasledujú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok výkonom záložného práva po záložnom veriteľovi, ktorý vykonáva záložné právo podľa odseku 1, sa primerane použije § 228.
7501
7502
7503
7504
§ 230