www.NSOZ.sk
(zdroj)


7533 záložným právom,
7534b) v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania.
7535
7536
7537
7538
§ 232
(1) Po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z verejného zoznamu, ak je záložné právo v tomto zozname zapísané. Príslušný orgán vykoná výmaz záložného práva ku dňu uvedenému v žiadosti na jeho výmaz, najskôr však ku dňu zániku záložného práva.
7542
má názor:  

(2) Žiadosť o výmaz záložného práva je povinný podať bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva záložný veriteľ. Žiadosť o výmaz záložného práva z verejného zoznamu je oprávnený podať aj záložca, pričom žiadosť doloží písomným potvrdením o splnení zabezpečenej pohľadávky potvrdenou záložným veriteľom, rozhodnutím súdu alebo inou verejnou listinou. Ak záložný veriteľ na žiadosť záložcu nepotvrdí zánik záložného práva, zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
7548
§ 233
(1)  Premlčaním zabezpečenej pohľadávky záložné právo nezaniká; to neplatí, ak dlžník uplatnil námietku premlčania a ak nastali skutočnosti podľa § 231 ods. 2.
7551 (2)  Záložné právo nezaniká len pre to, že: