www.NSOZ.sk
(zdroj)


7557
§ 234
Ak je zálohom hnuteľná vec a záloh bol podľa záložnej zmluvy o zriadení záložného práva odovzdaný záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy, je záložný veriteľ alebo tretia osoba povinná bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva vrátiť záloh záložcovi.
7561
Šiesty oddiel
Osobitné ustanovenia
Založenie pohľadávky
§ 235
7566
má názor:  

7567
7568 Zriadiť záložné právo možno zriadiť aj k postupiteľnej peňažnej pohľadávke. Záložné právo k pohľadávke sa vzťahuje aj na dlžné úroky a ostatné jej príslušenstvo.
7570
§ 236
(1) Záložné právo k peňažnej pohľadávke sa zriaďuje písomnou zmluvou uzavretou medzi záložným veriteľom a záložcom, ktorý je súčasne veriteľom založenej pohľadávky. Ak je osoba poddlžníka totožná s osobou záložného veriteľa, pohľadávka a dlh nezanikajú splynutím osoby veriteľa a dlžníka.
7575 (2) Záložné právo k peňažnej pohľadávke vzniká zápisom záložného práva do verejného