www.NSOZ.sk
(zdroj)


7581
§ 237
Ak bol vznik záložného práva poddlžníkovi oznámený alebo preukázaný, poddlžník je povinný plniť svoj peňažný dlh záložnému veriteľovi alebo inej osobe určenej záložným veriteľom.
7584 Splnenie peňažného dlhu poddlžníka je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi.
7585
§ 238
(1) Ak poddlžník splní svoj peňažný dlh záložnému veriteľovi, záložný veriteľ je oprávnený prijaté plnenie držať u seba. Ak zabezpečená pohľadávka nie je riadne a včas splnená, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa z peňažného plnenia poddlžníka, ak záložná zmluva neurčuje inak.
7590
má názor:  

(2) Ak peňažné plnenie poddlžníka prijaté záložným veriteľom prevyšuje zabezpečenú pohľadávku, je záložný veriteľ povinný vydať záložcovi peňažné plnenie prevyšujúce zabezpečenú pohľadávku po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva bez zbytočného odkladu.
7594
7595
7596
7597 (3) Ak vzniklo záložné právo k pohľadávke z účtu, záložný veriteľ je oprávnený prikázať tomu, kto účet vedie, aby mu vyplatil sumu z účtu do výšky zabezpečenej pohľadávky, ak mu oznámi výšku a splatnosť zabezpečenej pohľadávky.