www.NSOZ.sk
(zdroj)


7619 k zálohu.
7620 (3) Na podzáložné právo sa primerane použijú ustanovenia o záložnom práve.
7621 Záložné právo k podielu obchodnej spoločnosti
7622
§ 242
7624
7625
7626 (1) Záložné právo možno zriadiť k podielu v obchodnej spoločnosti. Ak spoločenská zmluva nepripúšťa prevod podielu, nemožno k nemu zriadiť ani záložné právo.
7628
má názor:  

(2) Ak sa podiel obchodnej spoločnosti môže prevádzať len so súhlasom valného zhromaždenia, vyžaduje sa súhlas aj na zriadenie záložného práva na podiel obchodnej spoločnosti, inak záložné právo nevznikne; na prevod založeného podielu pri výkone záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje.
7632 (3) Ak sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje na prevod podielu splnenie aj inej podmienky než je uvedené v odseku 2, vyžaduje sa splnenie tejto podmienky aj na vznik záložného práva ak to povaha tejto podmienky nevylučuje. To neplatí v prípade, ak sa založenie podielu v obchodnej spoločnosti zakáže alebo obmedzí.
7636
§ 243
K zmluve, ktorou spoločnosť prijíma do zálohu vlastný podiel, sa neprihliada.