www.NSOZ.sk
(zdroj)


7627 nepripúšťa prevod podielu, nemožno k nemu zriadiť ani záložné právo.
7628 (2) Ak sa podiel obchodnej spoločnosti môže prevádzať len so súhlasom valného zhromaždenia, vyžaduje sa súhlas aj na zriadenie záložného práva na podiel obchodnej spoločnosti, inak záložné právo nevznikne; na prevod založeného podielu pri výkone záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje.
7632 (3) Ak sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje na prevod podielu splnenie aj inej podmienky než je uvedené v odseku 2, vyžaduje sa splnenie tejto podmienky aj na vznik záložného práva ak to povaha tejto podmienky nevylučuje. To neplatí v prípade, ak sa založenie podielu v obchodnej spoločnosti zakáže alebo obmedzí.
7636
má názor:  

§ 243
K zmluve, ktorou spoločnosť prijíma do zálohu vlastný podiel, sa neprihliada.
7638
§ 244
(1) Záložné právo k podielu v obchodnej spoločnosti vzniká zápisom do verejného registra.
7640 (2) Záložca alebo záložný veriteľ oznámi spoločnosti vznik záložného práva bez zbytočného odkladu; oznámenie sa však nevyžaduje, ak dal príslušný orgán spoločnosti k založeniu podielu súhlas.
7643
§ 245
Počas trvania záložného práva na obchodný podiel vykonáva práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločník, ktorému podiel patrí. Záložný veriteľ môže vykonávať práva spojené