www.NSOZ.sk
(zdroj)


7644 Počas trvania záložného práva na obchodný podiel vykonáva práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločník, ktorému podiel patrí. Záložný veriteľ môže vykonávať práva spojené s účasťou v spoločnosti, len ak to bolo dohodnuté.
7647
§ 246
Záložnému veriteľovi patria od okamihu splatnosti zabezpečenej pohľadávky všetky plnenia, na ktoré záložcovi vznikne právo z titulu jeho účasti v spoločnosti a to do výšky zabezpečenej pohľadávky a jej príslušenstva. Tieto plnenia sa započítavajú na úhradu zabezpečovanej pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
7652
7653
má názor:  

7654
7655
§ 247
Záložný veriteľ oznámi začatie výkonu záložného práva všetkým spoločníkom. Ak majú títo spoločníci k podielu zmluvné predkupné právo, zanikne im, ak ho spoločníci neuplatnia v lehote 30 dní od oznámenia záložného veriteľa podľa prvej vety; to neplatí ak si voči nim záložný veriteľ oznamovaciu povinnosti nesplní alebo ak z osobitného predpisu vyplývajú iné podmienky zániku predkupného práva.
7661
§ 248
Záložný veriteľ nadobúda založený obchodný podiel v okamihu, keď bol jeho pokus o predaj