www.NSOZ.sk
(zdroj)


758 jednotlivým členom orgánu na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí. Výsledky hlasovania oznámi predseda členom orgánu.
762
763
§ 75
765 Povinnosti pri výkone funkcie člena orgánu právnickej osoby
767
má názor:  

(1)  Člen orgánu ustanovený do funkcie (člen orgánu) je povinný vykonávať svoju funkciu lojálne, najmä nesmie uprednostniť svoje záujmy pred záujmami právnickej osoby a musí konať ako riadny hospodár s potrebnými znalosťami a starostlivosťou. Predpokladá sa, že nekoná ako riadny hospodár, kto nespĺňa tieto podmienky, hoci to musel pri ustanovení do funkcie, resp. pri jej výkone zistiť a nevyvodí z toho pre seba dôsledky.
772 (2)  Člen orgánu musí byť svojprávny.
773
774
775
776 (3)  Člen orgánu vykonáva funkciu osobne. Môže však splnomocniť pre určitý prípad iného