www.NSOZ.sk
(zdroj)


7662 Záložný veriteľ nadobúda založený obchodný podiel v okamihu, keď bol jeho pokus o predaj podielu pri výkone záložného práva neúspešný, len ak to bolo dohodnuté v záložnej zmluve.
7664 Ak to však dohodnuté nebolo, môže záložný veriteľ od tohto okamihu vykonávať všetky práva spoločníka spojené so založeným podielom.
7666
§ 249
(1) Ak bol pokus záložného veriteľa pri predaji zálohu neúspešný, môže sa u záložcu domáhať, aby na neho za obvyklých obchodných podmienok previedol založený podiel na úhradu zabezpečenej pohľadávky. Ak záložný veriteľ neuplatní toto svoje právo do 30 dní odo dňa, kedy bol pokus o predaj podielu neúspešný, jeho právo zaniká.
7671
má názor:  

(2) Ak záložca neprevedie obchodný podiel na záložného veriteľa podľa ods. 1 do 30 dní odo dňa, kedy bol k tomu vyzvaný, môže sa záložný veriteľ domáhať, aby súd nahradil prejav vôle záložcu a zároveň určil obsah zmluvy.
7674 (3) Ak záložný veriteľ využije svoje právo podľa odseku 1 v stanovenej lehote a záložca na neho záloh v lehote podľa ods. 2 neprevedie, využitie práva záložného veriteľa podľa odseku 2 nebráni uspokojeniu jeho zabezpečenej pohľadávky aj iným spôsobom výkonu záložného práva.
7678
§ 250
Záložné právo k cenným papierom
7680