www.NSOZ.sk
(zdroj)


7682 predpis, ktorý upravuje cenné papiere neustanoví inak.
7683
7684
7685
7686
Štvrtý diel
Zádržné právo
§ 251
(1)   Kto je inak povinný hnuteľnú vec vydať, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku.
7691
má názor:  

(2)   Zádržným právom možno zabezpečiť aj pohľadávku, ktorá nie je splatná, ak:
7692a)   dlžník neposkytol veriteľovi zábezpeku, ktorú podľa dohody alebo zákona poskytnúť mal,
7693b)   dlžník vyhlásil, že dlh nesplní,
7694c)   ak sa stane inak zrejmým, že dlžník nesplní dlh v dôsledku okolnosti, ktorá u neho nastala a ktorá veriteľovi nebola a ani nemohla byť známa pri vzniku dlhu.
7696 (3)   Zadržať vec podľa odsekov 1 a 2 nemôže ten, kto ju má u seba v rozpore s právom, najmä ak sa jej zmocnil násilne alebo lsťou ako ani ten, kto si vec vypožičal, prijal do úschovy alebo prenajal.
7699 (4)   Zádržné právo nemá ten, kto mal povinnosť naložiť s vecou spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom zádržného práva. To neplatí, ak mal vec u seba pri začatí konkurzného,