www.NSOZ.sk
(zdroj)


768 lojálne, najmä nesmie uprednostniť svoje záujmy pred záujmami právnickej osoby a musí konať ako riadny hospodár s potrebnými znalosťami a starostlivosťou. Predpokladá sa, že nekoná ako riadny hospodár, kto nespĺňa tieto podmienky, hoci to musel pri ustanovení do funkcie, resp. pri jej výkone zistiť a nevyvodí z toho pre seba dôsledky.
772 (2)  Člen orgánu musí byť svojprávny.
773
774
775
776 (3)  Člen orgánu vykonáva funkciu osobne. Môže však splnomocniť pre určitý prípad iného
má názor:  

člena orgánu, aby ho pri hlasovaní určitým spôsobom zastúpil.
778 (4)  Ak člen orgánu nenahradí právnickej osobe škodu, za ktorú zodpovedá ako člen orgánu, ručí veriteľovi právnickej osoby za jej dlh v rozsahu, v akom škodu nenahradil, pokiaľ sa veriteľ nemôže domôcť plnenia od právnickej osoby.
781
782
§ 76
784
Diskvalifikácia pre výkon funkcie člena orgánu
786 (1)   Osoba, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz sa môže stať členom orgánu, ak túto