www.NSOZ.sk
(zdroj)


7768 dediť neskôr.
7769
§8
Odmietnutie dedičstva
7771 (1)  Dedič môže dedičstva odmietnuť. Odmietnutie dedičstva sa robí ústnym vyhlásením pred súdom príslušným na konanie o dedičstve (ďalej len "súd") alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.
7774
7775 (2)  Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len na základe plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Pravosť podpisu dediča na plnomocenstve musí byť úradne osvedčená.
7777
má názor:  

§9
Ak zomrie dedič pred uplynutím lehoty na odmietnutie dedičstva, prechádza jeho právo odmietnuť dedičstvo po poručiteľovi na jeho dedičov a nezanikne skôr, ako týmto dedičom uplynie lehota na odmietnutie dedičstva po zomretom dedičovi poručiteľa.
7781
§ 10
K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.
7784
§ 11
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.