www.NSOZ.sk
(zdroj)


7826c)   bol odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, alebo
7828
7829d)   trvalo vedie márnotratný alebo neusporiadaný život.
7830 (2)  Dôvody vydedenia podľa ods. 1 je nevyhnutné v listine o vydedení primerane skutkovo vymedziť.
7832 (3)  Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na potomkov vydedného potomka.
7834 (4)  Na toho, koho poručiteľ platne vydedil, sa hľadí ako by sa smrti poručiteľa nedožil.
7835
má názor:  

(5)  O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 28 a nasl. 2 Prechod dlhov poručiteľa na dediča
7837
§ 18
(1)  Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
7840 (2)  Ak je dedičov viac, zodpovedajú za náklady poručiteľovej choroby a za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa, ako aj za poručiteľove dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
7843
§ 19
(1)  Štát, ktorému dedičstvo pripadlo ako odúmrť, zodpovedá za poručiteľove dlhy a za primerané