www.NSOZ.sk
(zdroj)


7897
7898
7899
7900
7901
Všeobecnej časti OZ
79025. časť, 2. hlava, 4. diel (odvážne zmluvy), 2. oddiel (zaopatrovateľské zmluvy)
7904 (1)  Dedičská zmluva nebráni poručiteľovi, aby so svojím majetkom nakladal za života. Ak nie je dohodnuté inak, nemôžu zmluvné strany previesť svoje právo z dedičskej zmluvy na inú osobu.
7906
má názor:  

(2)  Ak má z dedičskej zmluvy plniť aj dedič povolaný k dedeniu, môžu sa zmluvné strany dohodnúť, že poručiteľ nebude so svojím majetkom obsiahnutým v zmluve alebo s jeho časťou nakladať.
7909 (3)  Ak bola dedičská zmluva uzavretá s tým, že sa ostatní dedičia zriekli svojho dedičského práva, stratí takéto zrieknutie sa práva účinky v prípade, ak nebude dediť dedič povolaný v dedičskej zmluve.
7912
§ 25
(1)  Ak sa zmluvné strany dohodli podľa § 24 ods. 2 a predmetom dedičskej zmluvy je nehnuteľnosť, obmedzenie nakladania s nehnuteľnosťou sa zapíše do katastra nehnuteľností.
7915 (2)  Ak poručiteľ urobí právny úkon, ktorý odporuje jeho povinnosti podľa § 24 ods. 2