www.NSOZ.sk
(zdroj)


7915 (2)  Ak poručiteľ urobí právny úkon, ktorý odporuje jeho povinnosti podľa § 24 ods. 2 a obmedzenie nakladania s nehnuteľnosťou bolo zapísané do katastra nehnuteľností, nesmie byť prevod vlastníckeho práva zapísaný do verejného zoznamu. Zmluva o prevode vlastníckeho práva nebude len z tohto dôvodu neplatná; osobe, ktorá mala nehnuteľnosť nadobudnúť však ostane zachované len právo na náhradu škody.
7920
Povinný diel
§ 26
(1)   Neopomenuteľnému dedičovi prináleží z dedičstva povinný diel. Povinný diel predstavuje podiel z dedičstva.
7924
má názor:  

(2)   Neopomenuteľnými dedičmi sú deti poručiteľa; ak nededia, sú nimi ich potomkovia.
7925 (3)   Maloletým neopomenuteľným dedičom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí polovica ich dedičského podielu zo zákona a plnoletým neopomenuteľným dedičom aspoň toľko, koľko robí jedna štvrtina ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu dedičská zmluva alebo závet odporujú, sú v tejto časti neplatné; ibaže došlo k vylúčeniu týchto neopomenuteľných dedičov z dedenia.
7930
§ 27
7932 (1)  Poručiteľ môže dediča zo zákona opomenúť z dedenia ustanovením inej osoby za dediča v dedičskej zmluve alebo v závete, alebo výslovným vyhlásením v dedičskej zmluve alebo v