www.NSOZ.sk
(zdroj)


7935 (2)  Neopomenuteľného dediča je možné opomenúť z dedenia v rozsahu, ktorý prevyšuje jeho povinný diel.
7937
Tretia hlava
Dedenie zo závetu
§ 28
(1)  Závet je jednostranný a odvolateľný prejav vôle, vykonaný osobne poručiteľom, ktorým pre prípad svojej smrti nakladá so svojim majetkom alebo časťou svojho majetku.
7942 (2)  Spôsobilosť zriadiť závet sa posudzuje podľa zákona platného v čase, kedy bol závet zriadený.
7943 (3)  Spoločný závet viacerých osôb je neplatný.
7944
má názor:  

§ 29
Vzdať sa práva zriadiť závet nemožno jednostranným úkonom, dedičskou zmluvou ani manželskou zmluvou.
7947
§ 30
(1)  Závet možno zriadiť písomne, súkromným alebo verejným závetom; ústny závet možno zriadiť vo výnimočných prípadoch ustanovených týmto zákonom.
7950 (2)  V písomnom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol zriadený, inak je neplatný.
7951 Súkromný závet
7952
§ 31
(1)  Súkromný závet je platný len ak je zriadený v jazyku, ktorému poručiteľ rozumie.