www.NSOZ.sk
(zdroj)


7980 musia svedkovia podpísať.
7981
§ 36
7983 (1)  Svedkami nemôžu byť osoby s obmedzenou svojprávnosťou. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce a nemé osoby, ani také, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, ako ani osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.
7986 (2)  Závetom povolaný dedič, zákonný dedič, odkazovník a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, ani ako svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.
7989
má názor:  

§ 37
(1)   Ten, kto sa z dôvodu nepredvídateľnej okolnosti ocitne v stave bezprostredného ohrozenia života, má právo zriadiť ústny závet pred troma súčasne prítomnými svedkami.
7992 (2)   Na platnosť ústneho závetu sa vyžaduje, aby poručiteľ pred troma súčasne prítomnými svedkami predniesol slovne celú svoju poslednú vôľu a to v jazyku, ktorému všetci svedkovia rozumejú a na záver potvrdil, že toto jeho slovné vyhlásenie je jeho závetom. Na spôsobilosť svedkov sa vzťahujú obmedzenia uvedené v § 36 ods. 1.
7996 (3)   Ak poručiteľ prežije stav bezprostredného ohrozenia života a do 10 dní odo dňa zriadenia ústneho závetu nezriadi závet v písomnej podobe, ústny závet zanikne5.
7998 (4)   Ak poručiteľ neprežije stav bezprostredného ohrozenia života a aspoň dvaja z troch svedkov do