www.NSOZ.sk
(zdroj)


791 právny záujem, domáhať, aby súd člena orgánu odvolal z funkcie, ibaže by ten, kto môže odvolať člena orgánu potom, ako sa o vyhlásení konkurzu na majetok člena orgánu dozvedel, rozhodol, že má vo funkcii ostať.
794
795
§ 77
797
Zánik výkonu funkcie člena orgánu
799 (1) Ak zákon neustanoví inak, výkon funkcie člena orgánu zaniká
800
má názor:  

a) uplynutím funkčného obdobia,
801b) vzdaním sa funkcie,
802c) odvolaním orgánom, ktorý ho ustanovil do funkcie,
803d) stratou predpokladov potrebných na výkon funkcie; neskorším odpadnutím dôvodu, pre ktorý stratil predpoklady na výkon funkcie, sa výkon funkcie neobnovuje,
805e) smrťou.
806 (2) Ak zákon neustanovuje alebo tam, kde to zákon pripúšťa aj vnútorný predpis neurčí inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie, najneskôr však uplynutím troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie. Ak sa člen orgánu