www.NSOZ.sk
(zdroj)


8030 (3)  Ak je odkazov viac a cena všetkých odkazov prevyšuje jednu desatinu aktív dedičstva, považuje sa za dediča ten odkazovník, ktorého cena odkazu je najvyššia.
8032 (4)  Povinnosť splniť odkaz zaťažuje toho dediča, ktorého určil poručiteľ, inak všetkých dedičov podľa pomeru zodpovednosti za dlhy poručiteľa. Splnením odkazu sa podiely týchto dedičov primerane znížia.
8035 (5)  Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný za odkazovníka určitej veci, ktoré v čase poručiteľovej smrti nie sú v jeho zanechanom majetku, nemá právne následky.
8037
§ 42
(1)  Odkazovník nadobúda právo na odkaz smrťou poručiteľa.
8039
má názor:  

(2)  Povinnosť splniť odkaz si zaťažený dedič splní jeho vydaním. Ak sa odkázaná vec zapisuje do verejného zoznamu, odkaz si zaťažený dedič splní písomným prehlasením o vydaní s úradne osvedčeným podpisom a vydaním odkazu; odkazovník sa zapíše do verejného zoznamu priamo po poručiteľovi.
8043
8044
§ 43
(1)   Poručiteľ môže dedičovi (dedičom) uložiť, aby sa určitá vec alebo určitá peňažná suma vynaložila na zriadenie nadácie na účel určený v závete.
8047 (2)   Súčasne s tým musí závetca určiť, akým spôsobom a kto má nadáciu zriadiť, a prípadne určiť ďalšie náležitosti, ktoré by mala nadačná listina obsahovať.