www.NSOZ.sk
(zdroj)


8052 (1)  Obsahom závetu môže byť aj odvolanie skoršieho závetu alebo odvolanie ustanovenia za dediča alebo za odkazovníka v skoršom závete.
8054 (2)  Obsahom závetu môže byť aj vydedenie potomka z dôvodov podľa § 17 ods. 1.
8055
§ 45
(1)  Poručiteľ môže v závete ustanoviť aj jeho vykonávateľa. Prijatie alebo odmietnutie tejto funkcie vyžaduje vyhlásenie pred súdom, ktorý prejednáva dedičstvo.
8058 (2)  Vykonávateľ závetu sa má postarať o to, aby sa posledná vôľa poručiteľa uvedená v závete splnila. Za týmto účelom podáva vykonávateľ závetu notárovi bližšie informácie o poručiteľovi, dedičoch, majetku patriaceho do dedičstva ako aj o závete.
8061
má názor:  

§ 46
(1)  Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný k dedeniu majetku, ktorý je predmetom dedenia na základe dedičskej zmluvy, je neúčinné.
8064 (2)  Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný za dediča jednotlivej veci, ktorá nie je v zanechanom majetku, je neúčinné; to neplatí, ak bol niekto povolaný za dediča peňažnej sumy, ktorá nie je v zanechanom majetku. Určenú peňažnú sumu sú ostatní dedičia povinní zaplatiť až do výšky ceny nadobudnutého majetku, pričom každý z ostatných dedičov je povinný zaplatiť časť požadovanej sumy podľa výšky ceny nadobudnutého dedičského podielu.
8069 Dedičia sa môžu dohodnúť s dedičom, ktorý bol ustanovený za dediča k určitej peňažnej sume,