www.NSOZ.sk
(zdroj)


8060 dedičoch, majetku patriaceho do dedičstva ako aj o závete.
8061
§ 46
(1)  Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný k dedeniu majetku, ktorý je predmetom dedenia na základe dedičskej zmluvy, je neúčinné.
8064 (2)  Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný za dediča jednotlivej veci, ktorá nie je v zanechanom majetku, je neúčinné; to neplatí, ak bol niekto povolaný za dediča peňažnej sumy, ktorá nie je v zanechanom majetku. Určenú peňažnú sumu sú ostatní dedičia povinní zaplatiť až do výšky ceny nadobudnutého majetku, pričom každý z ostatných dedičov je povinný zaplatiť časť požadovanej sumy podľa výšky ceny nadobudnutého dedičského podielu.
8069
má názor:  

Dedičia sa môžu dohodnúť s dedičom, ktorý bol ustanovený za dediča k určitej peňažnej sume,
8071 ktorá nie je v zanechanom majetku, že namiesto peňažnej sumy poskytnú tomuto dedičovi určitú vec alebo veci z dedičstva.
8073
§ 47
Na podmienky pripojené k závetu, pokiaľ ich výslovne nepripúšťa tento zákon, sa neprihliada.
8075
§ 48
(1)  Neprihliada sa ani na poručiteľov príkaz, aby dedič použil dedičstvo alebo jeho časť určitým spôsobom, alebo aby niečo vykonal, ustanovenie § 16 a 57 ods. 1 druhej vety tým nie je dotknuté.