www.NSOZ.sk
(zdroj)


8066 sumy, ktorá nie je v zanechanom majetku. Určenú peňažnú sumu sú ostatní dedičia povinní zaplatiť až do výšky ceny nadobudnutého majetku, pričom každý z ostatných dedičov je povinný zaplatiť časť požadovanej sumy podľa výšky ceny nadobudnutého dedičského podielu.
8069 Dedičia sa môžu dohodnúť s dedičom, ktorý bol ustanovený za dediča k určitej peňažnej sume,
8071 ktorá nie je v zanechanom majetku, že namiesto peňažnej sumy poskytnú tomuto dedičovi určitú vec alebo veci z dedičstva.
8073
§ 47
Na podmienky pripojené k závetu, pokiaľ ich výslovne nepripúšťa tento zákon, sa neprihliada.
8075
má názor:  

§ 48
(1)  Neprihliada sa ani na poručiteľov príkaz, aby dedič použil dedičstvo alebo jeho časť určitým spôsobom, alebo aby niečo vykonal, ustanovenie § 16 a 57 ods. 1 druhej vety tým nie je dotknuté.
8079 (2)  Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na príkaz, aby dedič zriadil nadáciu z majetku poručiteľa alebo z jeho časti. Takisto to sa nevzťahuje na príkaz, aby mu dedič zariadil určitý pohreb, aby dal dedič pochovať poručiteľa na určitom mieste, alebo aby dal poručiteľovi postaviť určitý náhrobný kameň.
8083
§ 49
(1)   Závet sa zrušuje neskoršou platnou dedičskou zmluvou, pokiaľ popri nej nemôže obstáť, alebo