www.NSOZ.sk
(zdroj)


8122
8123
§ 55
(1)  Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa medzi sebou o dedičstve pred súdom dohodou, ktorú súd schváli, ak neodporuje zákonu alebo sa neprieči dobrým mravom.
8126 (2)  Ak poručiteľ žil v manželstve, v ktorom manželia mali medzi sebou majetkové spoločenstvo, vyporiadajú sa o tomto spoločnom majetku dedičia s pozostalým manželom dohodou. To isté platí aj pre zaniknuté majetkové spoločenstvo poručiteľa a bývalého manžela, ktoré ku dňu smrti poručiteľa nebolo vysporiadané. Ak medzi nimi nedôjde k dohode, vyporiada tento majetok súd príslušný na konanie o dedičstve.
8131
má názor:  

§ 56
(1)  Ak nedôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, súd vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí nadobudnutie dedičstva tým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané.
8134 (2)  Ak je predmetom dedičstva poľnohospodárska alebo lesná pôda, vedie súd dedičov k takej dohode, ktorá by najlepšie vyhovovala potrebám poľnohospodárskej (lesnej) výroby. Ak k takej dohode nedôjde, súd vydá rozhodnutie, v ktorom vykoná vyporiadanie medzi dedičmi podľa tejto zásady a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov z tohoto majetku nadobudol.
8138
§ 57
(1)   Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezodplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, ak ide o dediča uvedeného v ustanovení