www.NSOZ.sk
(zdroj)


8125 schváli, ak neodporuje zákonu alebo sa neprieči dobrým mravom.
8126 (2)  Ak poručiteľ žil v manželstve, v ktorom manželia mali medzi sebou majetkové spoločenstvo, vyporiadajú sa o tomto spoločnom majetku dedičia s pozostalým manželom dohodou. To isté platí aj pre zaniknuté majetkové spoločenstvo poručiteľa a bývalého manžela, ktoré ku dňu smrti poručiteľa nebolo vysporiadané. Ak medzi nimi nedôjde k dohode, vyporiada tento majetok súd príslušný na konanie o dedičstve.
8131
§ 56
(1)  Ak nedôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, súd vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí nadobudnutie dedičstva tým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané.
8134
má názor:  

(2)  Ak je predmetom dedičstva poľnohospodárska alebo lesná pôda, vedie súd dedičov k takej dohode, ktorá by najlepšie vyhovovala potrebám poľnohospodárskej (lesnej) výroby. Ak k takej dohode nedôjde, súd vydá rozhodnutie, v ktorom vykoná vyporiadanie medzi dedičmi podľa tejto zásady a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov z tohoto majetku nadobudol.
8138
§ 57
(1)   Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezodplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 50 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezodplatne dostal dedičov predok.
8142 Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti maloletému dedičovi neodôvodnene zvýhodnený.