www.NSOZ.sk
(zdroj)


8136 dohode nedôjde, súd vydá rozhodnutie, v ktorom vykoná vyporiadanie medzi dedičmi podľa tejto zásady a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov z tohoto majetku nadobudol.
8138
§ 57
(1)   Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezodplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 50 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezodplatne dostal dedičov predok.
8142 Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti maloletému dedičovi neodôvodnene zvýhodnený.
8144 (2)   Započítanie na dedičský podiel nezakladá povinnosť dedičovi niečo vydať.
8145
má názor:  

(3)   Hodnota toho, čo podlieha započítaniu, sa určuje ku dňu smrti poručiteľa.
8146
§ 58
Až do právoplatnosti osvedčenia o dedičstve, prípadne do právoplatnosti rozhodnutia o potvrdení nadobudnutia dedičstva, môžu dedičia veci patriace do dedičstva počas dedičského konania predať alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len s privolením notára.
8150
8151
Šiesta hlava
Ochrana oprávneného dediča
§ 59
(1)  Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto