www.NSOZ.sk
(zdroj)


8142 Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti maloletému dedičovi neodôvodnene zvýhodnený.
8144 (2)   Započítanie na dedičský podiel nezakladá povinnosť dedičovi niečo vydať.
8145 (3)   Hodnota toho, čo podlieha započítaniu, sa určuje ku dňu smrti poručiteľa.
8146
§ 58
Až do právoplatnosti osvedčenia o dedičstve, prípadne do právoplatnosti rozhodnutia o potvrdení nadobudnutia dedičstva, môžu dedičia veci patriace do dedičstva počas dedičského konania predať alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len s privolením notára.
8150
8151
má názor:  

Šiesta hlava
Ochrana oprávneného dediča
§ 59
(1)  Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. To isté platí v prípade, ak dôvod dedičskej nespôsobilosti vyjde najavo až po potvrdení dedičstva.
8158 (2)  Neoprávnený dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil, takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel, alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je