www.NSOZ.sk
(zdroj)


8144 (2)   Započítanie na dedičský podiel nezakladá povinnosť dedičovi niečo vydať.
8145 (3)   Hodnota toho, čo podlieha započítaniu, sa určuje ku dňu smrti poručiteľa.
8146
§ 58
Až do právoplatnosti osvedčenia o dedičstve, prípadne do právoplatnosti rozhodnutia o potvrdení nadobudnutia dedičstva, môžu dedičia veci patriace do dedičstva počas dedičského konania predať alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len s privolením notára.
8150
8151
Šiesta hlava
Ochrana oprávneného dediča
má názor:  

§ 59
(1)  Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. To isté platí v prípade, ak dôvod dedičskej nespôsobilosti vyjde najavo až po potvrdení dedičstva.
8158 (2)  Neoprávnený dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil, takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel, alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.
8162
§ 60