www.NSOZ.sk
(zdroj)


8159 dedičstva vynaložil, takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel, alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.
8162
§ 60
Kto v dobrej viere niečo nadobudol od neoprávneného dediča, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča.
8165
§ 61
Ustanovenia § 59 a 60 platia aj vtedy, ak dedičstvo pripadlo štátu ako odúmrť.
8167
8168
má názor:  

Piata časť
Záväzkové právo
Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia o záväzkoch
Prvý diel
Základné ustanovenia
Prvý oddiel
Vznik záväzkov
§1
Zo záväzkového právneho vzťahu vzniká veriteľovi právo na plnenie od dlžníka