www.NSOZ.sk
(zdroj)


8177 Zo záväzkového právneho vzťahu vzniká veriteľovi právo na plnenie od dlžníka (pohľadávka) a dlžníkovi vzniká povinnosť plniť veriteľovi (dlh).
8179
§2
Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, z protiprávnych úkonov, z bezdôvodného obohatenia a z iných skutočností uvedených v právnych predpisoch.
8182
Druhý oddiel
Zmluva
§3
(1)  Zmluva je uzavretá akonáhle sa strany dohodnú na jej obsahu.
8186
má názor:  

(2)  Ak strany považujú zmluvu za uzavretú aj napriek tomu, že si nedohodli náležitosť, ktorú mala zmluva obsahovať, na ich prejav vôle sa hľadí ako na uzavretú zmluvu, ak je možné rozumne predpokladať, najmä vzhľadom na ich následné správanie, že by zmluvu uzavreli aj bez dohody o tejto náležitosti. To neplatí, ak niektorá zo strán už pred jej uzavretím dala nepochybne najavo, že dosiahnutie dohody o určitej náležitosti je
8192
8193
8194 predpokladom uzavretia zmluvy; v takom prípade nie sú zmluvné strany viazané ani ďalšími dohodnutými náležitosťami.