www.NSOZ.sk
(zdroj)


8187 mala zmluva obsahovať, na ich prejav vôle sa hľadí ako na uzavretú zmluvu, ak je možné rozumne predpokladať, najmä vzhľadom na ich následné správanie, že by zmluvu uzavreli aj bez dohody o tejto náležitosti. To neplatí, ak niektorá zo strán už pred jej uzavretím dala nepochybne najavo, že dosiahnutie dohody o určitej náležitosti je
8192
8193
8194 predpokladom uzavretia zmluvy; v takom prípade nie sú zmluvné strany viazané ani ďalšími dohodnutými náležitosťami.
8196
má názor:  

(3)  Ustanovenia o zmluvách sa primerane použijú aj na prejav vôle, ktorým sa jedna osoba obracia na iné osoby, ibaže to vylučuje povaha prejavu vôle alebo právny predpis.
8198
8199
§4
Ak tretia osoba, ktorá bola so súhlasom zmluvnej strany zúčastnená na uzatváraní zmluvy, alebo ktorá bola zmluvnou stranou poverená plniť, alebo plnila s jej súhlasom:
8202a)   vedela o určitej okolnosti, alebo ju predvídala, alebo o nej mala vedieť alebo ju predvídať, alebo
8204b)   konala úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou, alebo nekonala v súlade s dobrou vierou a poctivo,