www.NSOZ.sk
(zdroj)


811 zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
812 (3) Ak zákon neustanovuje inak, alebo vnútorný predpis právnickej osoby neurčí inak, je odvolanie z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom.
814
815
816
817 (4) Ak právnickej osobe hrozí vznik škody, je člen orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť právnickú osobu, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
820
má názor:  

821
Štatutárny orgán
§ 78
(1) Pri právnych úkonoch zastupujú právnickú osobu tí, ktorí sú na to ako členovia orgánu oprávnení zmluvou o založení právnickej osoby, zakladateľskou listinou, zákonom rozhodnutím orgánu verejnej moci (štatutárny orgán). Kto je štatutárnym orgánom ustanovuje zákon.
827 (2) Osoby oprávnené konať za právnickú osobu ako členovia štatutárneho orgánu ju zaväzujú právnymi úkonmi alebo iným svojim správaním sa pri výkone svojej funkcie. Ich osobná zodpovednosť za škodu tým nie je dotknutá.