www.NSOZ.sk
(zdroj)


8201 alebo ktorá bola zmluvnou stranou poverená plniť, alebo plnila s jej súhlasom:
8202a)   vedela o určitej okolnosti, alebo ju predvídala, alebo o nej mala vedieť alebo ju predvídať, alebo
8204b)   konala úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou, alebo nekonala v súlade s dobrou vierou a poctivo,
8206 je takáto vedomosť, predvídanie alebo správanie pričítané samotnej zmluvnej strane.
8207
§5
Rokovanie o zmluve
8209 (1)  Každá strana rokuje slobodne a nezodpovedá za to, že sa dohoda nedosiahne.
8210
má názor:  

(2)  Zmluvné strany sú povinné dbať na to, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť ku vzniku rozporov.
8212
§6
(1)  Ak strana nerokuje v dobrej viere, alebo v rozpore s ňou zruší rokovanie a nedôjde k uzavretiu zmluvy, nahradí škodu spôsobenú druhej strane v rozsahu márne vynaložených nákladov; v rozpore s dobrou vierou je najmä to, keď strana vstúpi do rokovania, alebo v ňom pokračuje, hoci nezamýšľa dospieť k dohode s druhou stranou.
8217 (2)  Ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú dôverné informácie, nesmie ich strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, alebo pre potreby kohokoľvek iného,