www.NSOZ.sk
(zdroj)


8247 prevažujúcej zmluvy.
8248 Uzavretie zmluvy
8249
§ 10
8251
8252
8253 Zmluvu možno uzavrieť buď prijatím ponuky alebo takým konaním strán, z ktorého možno dostatočne vyvodiť prejav zhody ich vôle.
8255
§ 11
má názor:  

(1)   Ponuka na uzavretie zmluvy musí byť dostatočne určitá a musí z nej zrejme vyplývať vôľa navrhovateľa byť touto ponukou viazaný v prípade jej prijatia.
8258 (2)   Ponuka pôsobí od času, keď dôjde osobe, ktorej je určená. Ponuku možno vziať späť, ak jej späťvzatie dôjde adresátovi skôr než samotná ponuka alebo najneskôr v tom istom okamihu.
8261 (3)   Ponuku možno odvolať, ak odvolanie dôjde jej adresátovi skôr, než adresát odoslal prijatie ponuky.
8263 (4)   Ponuku však nemožno odvolať, ak
8264a)   je určená lehota na jej prijatie alebo inak vyjadrená jej neodvolateľnosť, alebo
8265b)   adresát ponuky sa odôvodnene spoliehal na neodvolateľnosť ponuky a s dôverou v jej