www.NSOZ.sk
(zdroj)


8278 odtlačkom poštovej pečiatky. Lehota na prijatie, ktorú navrhovateľ určil prostriedkami umožňujúcimi okamžité spojenie, začína plynúť od okamihu, keď ponuka dôjde jej adresátovi.
8281
8282
8283
8284
§ 13
Prijatie ponuky možno vziať späť, ak späťvzatie dôjde navrhovateľovi skôr, než prijatie ponuky alebo najneskôr v tom istom okamihu.
8287
má názor:  

§ 14
(1)  Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže nahradiť dohodou strán o spôsobe umožňujúcom dodatočné určenie jej obsahu. V takejto dohode sa musí určiť, dokedy má dôjsť k dodatočnému určeniu obsahu tejto časti zmluvy zmluvnými stranami alebo treťou osobou.
8292 (2)  Dohoda pri uzavieraní zmluvy, že určitá časť zmluvy sa medzi stranami dohodne dodatočne po jej uzavretí, sa považuje za podmienku platnosti už dohodnutej časti zmluvy, ibaže sa strany už pri uzavretí zmluvy výslovne dohodli, že nedosiahnutie dodatočnej dohody o doplnení obsahu zmluvy nemá vplyv na platnosť uzavretej zmluvy.
8296 Pri pochybnostiach má podmienka odkladacie účinky.