www.NSOZ.sk
(zdroj)


8283
8284
§ 13
Prijatie ponuky možno vziať späť, ak späťvzatie dôjde navrhovateľovi skôr, než prijatie ponuky alebo najneskôr v tom istom okamihu.
8287
§ 14
(1)  Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže nahradiť dohodou strán o spôsobe umožňujúcom dodatočné určenie jej obsahu. V takejto dohode sa musí určiť, dokedy má dôjsť k dodatočnému určeniu obsahu tejto časti zmluvy zmluvnými stranami alebo treťou osobou.
8292
má názor:  

(2)  Dohoda pri uzavieraní zmluvy, že určitá časť zmluvy sa medzi stranami dohodne dodatočne po jej uzavretí, sa považuje za podmienku platnosti už dohodnutej časti zmluvy, ibaže sa strany už pri uzavretí zmluvy výslovne dohodli, že nedosiahnutie dodatočnej dohody o doplnení obsahu zmluvy nemá vplyv na platnosť uzavretej zmluvy.
8296 Pri pochybnostiach má podmienka odkladacie účinky.
8297 (3)  Dohodnutá časť zmluvy nenadobudne účinnosť, dokiaľ nie je dohodnutý alebo určený chýbajúci obsah zmluvy a jej platnosť zaniká zánikom povinnosti dohodnúť chýbajúci obsah zmluvy. To neplatí, ak sa strany dohodli, že dohodnutá časť zmluvy má zostať v platnosti.
8301
§ 15