www.NSOZ.sk
(zdroj)


828 právnymi úkonmi alebo iným svojim správaním sa pri výkone svojej funkcie. Ich osobná zodpovednosť za škodu tým nie je dotknutá.
830 (3) Oprávnenie štatutárneho orgánu konať za právnickú osobu je oprávnením konať vo všetkých veciach týkajúcich sa právnickej osoby, ak zákon neustanovuje inak. Právnickú osobu zaväzuje konanie osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárneho orgánu, aj keď prekročili svojim konaním rozsah predmetu jej činnosti alebo obmedzenia dané vnútornými predpismi právnickej osoby, okrem prípadu, v ktorom sa prekročila pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorú tomuto orgánu zákon zveruje alebo umožňuje zveriť.
837
má názor:  

(4) Od zverejnenia zápisu štatutárneho orgánu alebo jeho členov do verejného registra sa zapísaná osoba nemôže voči tretím osobám domáhať porušenia právnych predpisov, zakladateľskej listiny alebo iného vnútorného predpisu pri voľbe alebo vymenovaní štatutárnych orgánov alebo ich členov, ibaže sa preukáže, že tretia osoba o ich porušení vedela.
842
843
§ 79
845
Konanie za právnickú osobu navonok