www.NSOZ.sk
(zdroj)


8374
8375
8376
8377 (1)  Uzavretie zmluvy na základe verejnej ponuky je navrhovateľ povinný potvrdiť bez zbytočného odkladu.
8379 (2)  Ak navrhovateľ nepotvrdí uzavretie zmluvy v lehote podľa odseku 1, môža osoba, s ktorou bola zmluva uzavretá, vyhlásiť, že nie je zmluvou viazaná.
8381 (3)  Vyhlásenie podľa ods. 2 sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k oneskorenému potvrdeniu uzavretia zmluvy.
8383
má názor:  

Verejná súťaž
8384
§ 25
Kto vyhlási neurčitým osobám súťaž (ďalej len "vyhlasovateľ") o najvhodnejšiu ponuku na uzavretie zmluvy (ďalej len „verejná súťaž“), robí tým výzvu na podávanie ponúk na uzavretie zmluvy (ďalej len "ponuka").
8388
§ 26
(1)   Na vyhlásenie verejnej súťaže (ďalej len "súťaž") sa vyžaduje, aby sa písomne, všeobecným spôsobom vymedzil predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorom navrhovateľ trvá a aby sa určil spôsob podávania ponuky a lehota, do ktorej možno ponuku podávať, ako aj lehota na oznámenie vybranej