www.NSOZ.sk
(zdroj)


8406 (2)   Do súťaže nemožno zahrnúť ponuku, ktorá sa predložila po lehote určenej v podmienkach súťaže.
8408 (3)   Navrhovatelia majú právo na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži, len keď im toto právo priznávajú podmienky súťaže.
8410
§ 29
(1)  Predloženú ponuku nemožno odvolať po uplynutí lehoty určenej v podmienkach súťaže na podávanie návrhov, ibaže podmienky súťaže priznávajú navrhovateľom právo ponuku odvolať aj po uplynutí tejto lehoty. Podmienky súťaže môžu určiť, že ponuku nemožno odvolať už po jej podaní.
8415
má názor:  

(2)  Ponuku možno meniť alebo dopĺňať len v čase, keď podľa odseku 1 možno ponuku odvolať, ibaže ide len o opravu chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní ponuky, a podmienky súťaže túto opravu nevylučujú. Ponuku možno meniť alebo dopĺňať aj v prípadoch určených v podmienkach súťaže.
8419
§ 30
(1)  Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejšiu z predložených ponúk a oznámi jej prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže.
8422 (2)  Ak v podmienkach súťaže nie je určený spôsob výberu najvhodnejšej ponuky, je vyhlasovateľ oprávnený vybrať si ponuku, ktorá mu najlepšie vyhovuje.
8424
§ 31