www.NSOZ.sk
(zdroj)


8494 (3)  Povinnosti uvedené v § 35 – 37 vo vzťahoch medzi podnikateľom a spotrebiteľom nie je možné dohodou meniť alebo vylúčiť.
8496
8497
8498
8499
§ 39
V ostatnom sa na uzatváranie zmlúv prostriedkami elektronickej komunikácie použijú ustanovenia tohto zákona o vzniku zmlúv.
8502 Obsah záväzkov
8503
má názor:  

§ 40
Zo záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.
8506
§ 41
Platnosti záväzku nebráni, ak nie je vyjadrený dôvod, na základe ktorého je dlžník povinný plniť. Veriteľ je však povinný preukázať dôvod záväzkov, pri ktorých to stanovuje osobitný predpis, s výnimkou cenných papierov.
8510
§ 42
Podriadenie pohľadávky
8512 (1)  Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s