www.NSOZ.sk
(zdroj)


8525 prevode alebo prechode podriadenej pohľadávky.
8526 (7)  Podriadenie pohľadávky zaniká:
8527
8528
8529
8530a)   uplynutím času, na ktorý bolo dohodnuté; ak je však pred jeho uplynutím na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo ak dlžník vstúpi do likvidácie, podriadenie pohľadávky nezanikne pred zrušením konkurzu, splnením vyrovnania alebo pred skončením likvidácie,
8534
má názor:  

b)   uplynutím troch rokov od doručenia výpovede podriadenia pohľadávky, ak bola uzavretá na neurčitý čas; ak je však pred uplynutím lehoty troch rokov na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, alebo ak dlžník vstúpi do likvidácie, podriadenie pohľadávky nezanikne pred zrušením konkurzu, splnením vyrovnania alebo pred skončením likvidácie,
8539c)   zrušením dlžníka bez likvidácie, ak je ním banka.
8540 Obsah zmluvy
8541
§ 43
(1)  Okrem výslovne dojednaných podmienok môže zmluva obsahovať aj priamo nevyjadrené podmienky, ktoré vyplývajú z