www.NSOZ.sk
(zdroj)


8580 používajú.
8581
§ 47
Štandardné zmluvné podmienky
8583
8584
8585
8586 (1)   Štandardné zmluvné podmienky sú také zmluvné podmienky, ktoré boli vopred pripravené jednou stranou zmluvy na použitie vo viacerých prípadoch a boli použité bez toho, aby o ich obsahu predchádzalo rokovanie s druhou zmluvnou stranou.
8589
má názor:  

(2)   V pochybnostiach sa štandardná zmluvná podmienka vykladá v neprospech jej používateľa.
8591 (3)   Zmluvné podmienky, ktorých obsah mohla druhá strana reálne ovplyvniť bez toho, aby bola ohrozená možnosť uzatvorenia zmluvy (individuálne dojednania) majú prednosť pred znením štandardných zmluvných podmienok.
8594
§ 48
Prekvapivé ustanovenia
8596 Štandardné zmluvné podmienky, ktoré druhá strana s prihliadnutím na ich umiestnenie v texte, obsah či spôsob vyjadrenia nemohla rozumne očakávať, sa nestávajú súčasťou zmluvy, ibaže boli touto stranou výslovne prijaté.